Adatvédelmi tájékoztató

Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek és képviselőjének neve:

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (továbbiakban SZBK, illetve adatkezelő)
székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62
képviseli: Prof. Dr Nagy Ferenc főigazgató
elérhetősége:

Az adatkezelés célja:
a) az SZBK-val munkaviszonyban, megbízási, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló, jogviszonyban állók személyes adatainak a jogszabályok kötelezően előírt körben és módon történő kezelése (EU rendelet 6. cikk (1 )bekezdés b.), c.) pont)
b) az SZBK üzleti és más szerződéses partnerei és azok képviselőinek a velük kötött szerződések alapján jogszabályok előírásai szerinti, valamint a szerződés jellegéből fakadóan értelem szerűen szükséges személyes adatainak kezelése.(EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.), b.) és f.) pont)
c) az SZBK üzleti tevékenysége körében reklám, közbeszerzési és pályázatokhoz referencia - igazolások körében üzleti partnerei személyes adatainak kezelése, az érintettek ezen célra történő adatkezeléshez való előzetes írásbeli hozzájárulása alapján. (EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) pont).

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek.

Az érintett adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatok közül munkaviszonyra vonatkozókat, vagy azzal valamilyen formában összefüggőket, a munkaviszony megszűnésétől számított, a jogszabályokban rögzített elévülési idő elteltével, megbízási, vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat a 2013. évi V. törvényben, illetve a konkrét jogviszonyra vonatkozóan más jogszabályokban írt elévülési idő elteltével törli. A jogi személy képviselőjére, közreműködő természetes személyre vonatkozóan az adatoknak az adatkezelő nyilvántartásából a közhiteles nyilvántartásból való törlésről az SZBK a tudomásszerzését követően 48 órán belül törlésre kerülnek. Törlésre kerülnek az SZBK-nál vezetett nyilvántartásból a személyes adatok részben, vagy egészben minden olyan esetben, amikor az érintett személy a személyes adatai tekintetében korlátozást kér, vagy annak nyilvántartását és ezzel összefüggő más eljárásokat (továbbítás stb.) megtiltja. A jogszabály által kötelezően nyilvántartandó személyes adatok kizárólag az adatrögzítéssel kapcsolatos jogviszony megszűntetéséhez kapcsolódóan törölhetőek. Ilyen esetben sem törölhetőek azok a személyes adatok, amelyeket jogszabály kötelező előírása szerint kell az SZBK-nak a jogviszony megszűnését követően is nyilvántartania.

Az érintett adatok:
A természetes személyek SZBK által kezelt személyes adatai:

 • - név, születési név, előző házassági név
 • - születési hely idő, anyja leánykori neve
 • - személyi igazolvány, személyi szám, lakcímkártya, adóazonosító, TAJ kártya adatai
 • - iskolai végzettségre, nyelvtudásra, szakképzettségre vonatkozó adatok
 • - lakcím adatok
 • - keresőképtelenségi tényre, időtartamra vonatkozó adatok,
 • - díjazásra vonatkozó adatok
 • - ellátott munkakörre, a munkavégzés időtartamára vonatkozó adatok
 • - a munkavégzés feltételeire, a jogviszony megszűnésének jellegére
 • - munkavállalói, egyéb munkavégzéssel, megbízás teljesítésével kapcsolatos kárfelelősségi, a munkáltató, illetve megbízó felé, más harmadik személyek felé fennálló tartozással kapcsolatos adatok,
 • - büntető üggyel kapcsolatos adatok annyiban, amennyiben a szóban forgó bűncselekmény bármilyen szempontból az SZBK-t érinti.

A jogi személyek SZBK által kezelt személyes adatai
I. jogi személyek esetében:
- a partner neve, nyilvántartási adatai (cégjegyzék száma, egyéb nyilvántartási száma)
- elérhetőségei: székhely, telefon, fax, elektronikus kézbesítési címe
- képviselőjére vonatkozó, cégnyilvántartásban szereplő személyes adatok
- a nyilvános cégnyilvántartásban, illetve más közhiteles nyilvántartásban is szereplő egyéb adatok

II. természetes személy ( jogi személy képviselője, kapcsolattartó) hozzájáruló nyilatkozatban írt, a közhiteles nyilvántartáson kívüli személyes adatai.

Információgyűjtés:
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok:
Az online szolgáltatásaink használatának nagy része nem igényeli a személyes adatok megadását. Amikor az online szolgáltatásaink keretében személyes adatokat (név, postacím vagy e-mail cím) gyűjtenek, akkor az, amennyire csak lehetséges, önkéntes alapon történik.

Automatikusan gyűjtött adatok:
Az adatbiztonság és a felhasználóbarát kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is. Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

Sütik és webjelzők:
Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket és webjelzőket használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azon kívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

Sütik:
Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ. Egyes alkalmazások "állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.
A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

Webelemzés
A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

Google Analytics:
A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://www.google.com/policies/

Hírlevél küldése:
A szolgáltatásaikkal kapcsolatban elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket küldenek az @brc.mta.hu domain-t tartalmazó e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

Ha kitölti a hírlevélre való regisztrálást szolgáló webes űrlapot vagy e-mailes megkeresést követően, az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e-mail cím tulajdonosa és aki meg kívánja kapni a hírlevelet, illetve hogy összeállítsunk egy levelezési listát. Az Ön adatai kizárólag akkor használhatók fel más célokra is, ha Ön hozzájárul az ilyen célú felhasználásokhoz.


Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése, kutatási v. egyesületi témákkal kapcsolatos szakmai konzultációk, viták, programok ismertetése zárt levelezési listákban.

Adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájárulás.

Adatok forrása:

Érintett.

Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, intézményi adatok

Adatkezelés időtartama:

Az Ön adatait a hírlevél küldéshez történő hozzájárulás visszavonásáig kezeljük vagy a zárt levelezési lista moderátorának küldött leíratkozási kérelemig.


Érintett személy jogai:

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
a) az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
b) az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
c) az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
d) az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
e) az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
f) az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panasszal kapcsolatos információk:

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. címre vagy elektronikusan a lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.